Reglement junioren vergunning


Vergunning voor het vissen tot en met 31 december 2017 Junioren

In het "Bèrs Kuiltje” gelegen aan de Kattenbergseweg te Oost-West en Middelbeers onder de navolgende voorwaarden de vergunning is verleend om te vissen met 1 of 2 hengels,mits in het bezit van een VISpas en de vergunninghouder vist met inachtneming van de in deze vergunning gestelde voorschriften en het gestelde bij of krachtens de Visserijwet.

Algemene Voorschriften

Deze vergunning is alleen geldig, indien voorzien van de handtekening en vereniging-stempel en indien ze onuitwisbaar is ingevuld en voorzien van de handtekening en geboortedatum van de houder[ster]. 
De vergunning is strikt persoonlijk en blijft eigendom van de vereniging.
Vergunninghouder[ster] is verplicht, desgewenst na legitimatie van diegene die controle uitoefent, op eerste aanvraag zijn bescheiden te tonen en zijn vangst te laten zien en zo nodig de bagage te laten controleren. Het in bezit hebben van ondermaatse vis, alsmede het verkopen of het doen verkopen van de vangsten is verboden.
Onbekendheid met de voorschriften in deze vergunning, alsmede ten aanzien van het bepaalde in de Visserijwet, is geen verontschuldiging bij gepleegde overtredingen. Bij overtreding van het reglement of voorschrift wordt men geacht zonder vergunning te vissen en kan dit leiden tot proces-verbaal, alsmede intrekking van deze vergunning.
Zwemmen, het gebruik van boten en muziekapparaten en het opslaan van tenten is op en aan het viswater verboden.

Speciale Voorschriften 

1)   Parkeren voor alle voertuigen is uitsluitend toegestaan op het parkeerterrein.

2)   Na het vissen mag geen voer, verpakkingsmateriaal e.d. worden achtergelaten.

3)   Het is verboden graszoden uit te trekken, af te steken of andere eigendommen van derden te beschadigen of te
       verontreinigen.

4)   Gevangen graskarper dient onmiddellijk te worden teruggezet in "`t Bèrs Kuiltje."
       Het is ten strengste verboden graskarper in het bezit te hebben.
5)   Het vissen op snoek is toegestaan van 1 oktober tot en met 29 februari.

6)   Deze vergunning is alleen geldig in combinatie met de VISpas.

7)   De vergunning houder[ster] mag alleen aassoorten gebruiken die door de minister van landbouw, natuur en visserij zijn
       aangewezen.

8)   Het gebruik van een leefnet [bewaarzak] is niet toegestaan voor vissers die niet aan een wedstrijd deelnemen.
       Mits voor wedstrijden door de wedstrijdcommissie zijn georganiseerd.
9)   Nachtvissen verboden mits met speciale vergunning

10) Onthaakmat met karpervissen verplicht

11) Verboden om vis mee te nemen 

Door te handelen in strijd met één der bovengenoemde voorschriften wordt de vergunning geacht niet te zijn verleend en maakt de overtreder zich schuldig aan een strafbaar feit.