Statuten

STATUTEN blad 1 –2

Naam en Zetel

Artikel 1 -

De vereniging draagt de naam: ,,Hengelsportvereniging 'De Drie Baarzen' en is gevestigd in de gemeente
Oost-. West- en Middelbeers. De vereniging is opgericht op 4 maart 1969.

Duur

Àrtikel 2.
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Verenigingsjaar
Artikel 3.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van e1k jaar.

Doel.
Artikel 4 -
De vereniging stelt zich ten doel:Het beoefenen en stimuleren van de hengelsport in het algemeen, in de meest ruime zin genomen en van de hengelsport in de gemeente Oost-, West- en Middelbeers in het bijzonder.

Middelen.

Artikel 5.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door: a. toetreding tot een bond; b. het houden van onderlinge concoursen en het deelnemen aan andere concoursen; c. het houden van openbare vergaderingen. lezingen
en voordrachten; d. het bestuderen van vraagstukken, waarbij de hengelsport belang heeft; e. het kopen of pachten van een eigen viswater; te trachten waterverontreiniging zoveel mogelijk tegen te gaan; g. het uitzetten van vissoorten, die voor de hengelsport van belang zijn;
h. alle andere wettige middelen,bevorderlijk aan het in artikel 4 gestelde doel.

Leden.
Artikel 6.
De vereniging bestaat uit: a. werkende leden; b. rustende leden; c. leden van verdienste; d. junioren.

Àrtikel 7.

Werkende leden zijn zij. die jaarlijks een door Algemene Ledenvergadering te bepalen contributie betalen en actief aan de hengelsport deelnemen. Rustende leden zijn zij, die de hengelsport niet meer beoefenen, doch dezelfde contributie betalen als de werkende 1eden. Ereleden en leden van verdienste zijn zij, die zich
jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur of tenminste tien stemgerechtigde leden door de Algemene Leden vergadering als zodanig zijn benoemd in vergadering waarin tenminste de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is met een meerderheid van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. Junioren zijn , die de achtjarige 1eeftiid hebben
bereikt, doch nog geen zestien jaar zijn. zij zijn geen leden in de zin der wet., maar zij heb-
ben, behoudens dat zij geen stemrecht hebben en niet tot bestuurslid kunnen worden benoemd, overigens
dezelfde rechten als werkende leden.

STATUTEN


Blad-3-4

Lidmaatschap.
Artikel B.
Men kan lid van de vereniging worden door schriftelijke aanmelding bij de secretaris. Het bestuur beslist over de Toelating. Bij niet-toelating staat de betrokkene beroep open op de eerstvolgende Algemenen Ledenvergadering. Het lidmaatschap is hoogst persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar, noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.

Donateurs.

Artikel 9.
De vereniging kent ook donateurs. Donateurs zijn zij. die de vereniging financieel steunen door het voldoen van een jaarlijkse bijdrage.

Einde van het lidmaat schap

Artikel 10,

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door overlijden van het lid; is een rechtspersoon 1id van de vereniging dan eindigt haar lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan;
b. door opzegging van hel lid;
c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden
aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de verenging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een Lid in strijd handelt
met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2 Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 3 Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het Lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het 1idmaatschap te laten voortduren.4 Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het
vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd. 5 Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard. te zijnen opzichte uit te sluiten. 6 Ontzetting uit het lidmaatschap geschied door het bestuur .
7 Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschapdoor de vereniging op grond dat redelijkerwijs van
de vereniging niet gevergd kan worden het Lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het bestuit beroep open op de algemene ledenvergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroeps termijn en hangende het beroep is het lid geschorst.8 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Statuten blad 5 en 6

Bestuur.

Artikel 11
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal in de gemeente Oost-,West- en Middelbeers woonachtige
leden van tenminste drie en ten hoogste zevenpersonen. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris, een penningmeester en een vicevoorzitter. De voorzitter wordt door de Leden uit het bestuur gekozen.
Telken jaren treedt het bestuur voor een gedeelte af volgens een door het bestuur op te stellenrooster van af treden. Dit aftreden geschiedt in de eerste vergadering van het nieuw ingetreden verenigingsjaar, waarin tevens in de ontstane vacatures wordt voorzien.
2. De bestuurders worden gekozen door de Algemene vergadering en uit de werkende leden.
3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten behoudens het
bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zo'n voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf leden
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een voordracht door vijf of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
4 Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde
van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee,/derde van de leden is vertegenwoordigd .
5 Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de Algemene Vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de Algemene Vergadering vrij in de keus
6. Indien er meer dan één bindende voorwaarde is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
7. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris te samen .
8. Alle voor de vereniging bindende stukken en bescheiden worden door de voorzitter en de secretaris getekend of door hen, die hen rechtens vervangen .
9. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene vergadering bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van register goederen .op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

Schorsing,/Einde bestuurslidmaatschap.

Artikel 12.
1. E1k bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te a1len tijde door de Algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen die maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag,eindigt door het verloop van die termijn.
2.E1k bestuurslid treedt af uiterlijk drie jaar na zijn benoeming, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding, krachtens welk rooster tenminste een bestuurslid jaarlijks dient af te treden. De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemtop het rooster de plaats van zijn voorganger in'
3.Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: a. ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is; door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; b. door bedanken; dit bedanken dient schriftelijk
per aangetekend schrijven met een opzegging termijn van tenminste drie maanden te geschieden .

Blad 7 en 8

Besluitvorming van het bestuur.

Artikel 13.
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend .In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.

Geldmiddelen

Artikel 14.
De geldmiddelen der vereniging bestaan uit contributies der leden, donaties. vergoedingen voor bewezen
diensten, erfstellingen, 1egaten, schenkingen verdere toevallige baten. De contributie wordt telken jaren
bij besluit van de Algemene. vergadering vastgesteld.

Jaarverslag - Rekening en verantwoording.

Artikel 15.

1. Het verenigingsjaar loopt van I januari tot en met 31 december
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit ten alle tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een Algemene Vergadering binnen zes maanden na afloop van het vereniging jaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene vergadering zijn jaarverslag uit,en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd besturen verloop van de termijn kan. ieder lid deze rekening en verantwoording in recht van het bestuur vorderen.
4. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in leden 2 en 3, tien jaar lang te bewaren-

Algemene vergaderingen

Artikel 16.
1. Aan de Algemene Vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden afloop van het verenigingsjaar, wordt een Algemene Vergadering de jaarvergadering gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording, bedoeld in artikel 15, met het verslag van de kas commissie. welke kascommissie Jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering uit de werkende leden wordt gekozen;
b. voorziening in eventuele vacatures;
c. voorstellen van het bestuur of de 1eden, aangekondigd bij oproeping voor de vergadering
3 Andere Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is
tot het uitbrengen van een,/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een
Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen
veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan
door oproeping overeenkomstig artikel 2í, of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de
vereniging bevestigd is veel gelezen dagblad.

Blad 9 en 10

Toegang en stemrecht.

Artikel 17.
1. Toegang tot de Algemene Vergadering hebben alle leden en junioren, geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.
3. ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
4. Een 1id kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.

Voorzitterschapnotulen

Artikel 18.
1. De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger.
Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger dan treed een der anderen bestuursleden door het bestuur aan te wijzen, a1s voorzitter op. Word ook op deze wijze niet in het voorzittershap voorzien, dan voorziet de
Vergadering daarin zelve.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe
aangewezen persoon notulen gemaakt,die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend ,zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

Besluitvorming van de algemene vergadering

Artikel 19.

1. Het ter Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt. voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd. over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel .
2. wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste 1id bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist., dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stem gerechtigde aanwezige dit verlang,t. Door de nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een
tweede stemming of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft als dan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen. dan vinden herstemmingen plaats,totdat hetzij tussen twee personen de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet. is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd
tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan Eén persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen.


Blad 11 en 12

stemmen meer kunnen worden uitgebracht. ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen
staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst
acht of een der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende,gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
B. Een eenstemmig besluit van alle 1eden, ook a1 zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Vergadering.
9- Zolang in een Algemene Vergadering a1le leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen omtrent alle aan de orde komende onderwerpen dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Bijeenroeping Algemene Vergadering.

Artikel 20.
l. De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in
artikel 20.

Statuten wijziging

Artikel 2 1.
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit. van de Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten worden voorgesteld.
2. zij die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voorde leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld,aan a1le leden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee,/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd. dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden,waarin over het voorstel , zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden,kan worden besloten, mits met een meerderheld van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notarieel akte is opgemaakt.
Tot het doen verleiden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.


Blad 13 en 14

Ontbinding._
Artikel 22.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Vergadering. Het bepaalde
in de leden l, 2 en 3 van het voorgaande lid is van overeenkomstige toepassing.
2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding
lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een
andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

HUISHOUDELIJKREGLEMEND

Artikel 23.
Ter nadere regeling van hetgeen in deze statuten is bepaald, benevens van hetgeen verder nog nodig zal blijken te zijn, word door de Algemene Vergadering met tenminste twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen, een huishoudelijk reglement vastgesteld,hetwelk niet in strijd mag zijn met de statuten.

Naam en Zetel.
Artikel. 1.
De verenging draagt de naam van de hengelsportvereniging "De Drie Baarzen". zij is gevestigd te Oost-West- en Middelbeers.

Duur, doel en middelen.

Artikel 2
De duur der vereniging, haar doel en de middelen,waarmede zij dit doel tracht te bereiken, zijn omschreven in de artikelen der Statuten NRS. 2, 4 en 5.

Leden .

Artikel 3.
De vereniging bestaat uitr
a. De werkende leden (junioren en senioren) ;
b. Rustende leden;
c, Leden van verdienste;
d. Ereleden.

werkende leden

Artikel 4.
Werkende leden zijn zij die jaarlijks een bij het huishoudelijk reglement vastgestelde contributie betalen en actief aan de hengelsport deelnemen. Zij moeten de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben en van onbesproken gedrag zijn. Jeugdleden kunnen zijn, personen die de leeftijd van 10 jaren hebben bereikt en van 15 jaren niet hebben overschreden. Het hengelrecht van jeugdleden kan bei besluit van de Algemene Vergadering worden beperkt. Jeugdleden hebben geen stemrecht.

Blad 15 en 16

Rustende leden, ereleden en leden van verdienste.
Artikel 5.
Zie artikel 7 der statuten,

Verkrijging van het Lidmaatschap

Artikel 6.
Aanmelding moet schriftelijk geschieden aan de secretaris der vereniging. Het al of niet aannemen bij het bestuur of de Algemene Vergadering.

Einde van het lidmaatschap

Artikel 7.

Het lidmaatschap eindigt door:
a. opzegging; b. overlijden; c. royement.
Opzegging dient tenminste één maand voor het einde van het verenigingsjaar te geschieden, schriftelijk aan de secretaris Het lidmaatschap eindigt dan tegelijk met het verstrijken van het verenigingsjaar. in hetwelk werd opgezegd. Tussentijds bedanken kan niet plaatsvinden, Tenzij hiervoor naar oordeel van het bestuur geldige reden bestaan,Royement door het bestuur:wegens het niet nakomen van geldelijke verplichtingen 'Royement door een Algemene Vergadering met twee/derde der uitgebrachte stemmen en wel op voordracht van het bestuur of op een door tenminste tien (10)
werkende leden. drie dagen voor de eerstkomende a1gemene vergadering ingediend voorstel.
Wegens wangedrag, zowel in als buiten de vereniging.
Degene die is geroyeerd verliest onmiddellijk alle rechten uit het lidmaatschap voortvloeiende, hij is evenwel gehouden alle aangegane verplichtingen waaraan nog niet werd voldaan na te komen.

Verenigingsjaar
Àrtikel 8.
Het verenigingsjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.
Donateurs.
Artikel 9.
zie artikel 9 der statuten.
Het bestuur.
Artikel 10.
Zie artikel 11 der statuten.

Taak van het bestuur.
Artikel 11
Het bestuur heeft tot taak de verenigingsbelangen,binnen de kring van zijn bevoegdheid, in haar hele omvang te behartigen.
Artikel 1 2 .
De voorzitter geeft leiding en houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij draagt zorg voor het naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement en alle verdere regelingen en bepalingen. Hij is de officië1e woordvoerder van de vereniging. Zo hij dit dienstig
acht kan hij bepalen dat alle uitgaande stukken,welke zijn handtekening niet behoeven, door hem worden mede ondertekend. Hij leidt de vergaderingen en stelt daarin de orde van de dag vast, behoudens het recht der Algemene Vergadering om daarin wijziging te brengen. Hij heeft het recht de beraadslagingen te doen eindigen indien hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht. doch is verplicht deze weer te doen hervatten zo twee/derde van de ter Algemene Vergadering aanwezige leden het verlangen daartoe kenbaar maakt.


Blad 15 en 16

Rustende leden, ereleden en leden van verdienste.
Artikel 5.
Zie artikel 7 der statuten,

Verkrijging van het Lidmaatschap

Artikel 6.
Aanmelding moet schriftelijk geschieden aan de secretaris der vereniging. Het al of niet aannemen bij het bestuur of de Algemene Vergadering.

Einde van het lidmaatschap

Artikel 7.

Het lidmaatschap eindigt door:
a. opzegging; b. overlijden; c. royement.
Opzegging dient tenminste één maand voor het einde van het verenigingsjaar te geschieden, schriftelijk aan de secretaris Het lidmaatschap eindigt dan tegelijk met het verstrijken van het verenigingsjaar. in hetwelk werd opgezegd. Tussentijds bedanken kan niet plaatsvinden, Tenzij hiervoor naar oordeel van het bestuur geldige reden bestaan,Royement door het bestuur:wegens het niet nakomen van geldelijke verplichtingen 'Royement door een Algemene Vergadering met twee/derde der uitgebrachte stemmen en wel op voordracht van het bestuur of op een door tenminste tien (10)
werkende leden. drie dagen voor de eerstkomende a1gemene vergadering ingediend voorstel.
Wegens wangedrag, zowel in als buiten de vereniging.
Degene die is geroyeerd verliest onmiddellijk alle rechten uit het lidmaatschap voortvloeiende, hij is evenwel gehouden alle aangegane verplichtingen waaraan nog niet werd voldaan na te komen.

Verenigingsjaar
Àrtikel 8.
Het verenigingsjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.
Donateurs.
Artikel 9.
zie artikel 9 der statuten.
Het bestuur.
Artikel 10.
Zie artikel 11 der statuten.

Taak van het bestuur.
Artikel 11
Het bestuur heeft tot taak de verenigingsbelangen,binnen de kring van zijn bevoegdheid, in haar hele omvang te behartigen.
Artikel 1 2 .
De voorzitter geeft leiding en houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij draagt zorg voor het naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement en alle verdere regelingen en bepalingen. Hij is de officië1e woordvoerder van de vereniging. Zo hij dit dienstig
acht kan hij bepalen dat alle uitgaande stukken,welke zijn handtekening niet behoeven, door hem worden mede ondertekend. Hij leidt de vergaderingen en stelt daarin de orde van de dag vast, behoudens het recht der Algemene Vergadering om daarin wijziging te brengen. Hij heeft het recht de beraadslagingen te doen eindigen indien hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht. doch is verplicht deze weer te doen hervatten zo twee/derde van de ter Algemene Vergadering aanwezige leden het verlangen daartoe kenbaar maakt.


Blad 17 en 18

Taak van de secretaris.

Artikel 13.
De secretaris voert de administratie der vereniging voor zover deze niet aan anderen is opgedragen' Hij is belast met het noteren van alle vergaderingen betreffende de vereniging. A11e uitgaande stukken worden door hem namens de vereniging ondertekend. Hij is verplicht van stukken afschrift te houden' Op de jaarvergadering brengt hij het jaarverslag uit' Hij houdt een leden lijst bij, uit welke de aard van elk lidmaatschap dient te blijken.
Het vereniging archief wordt door hem bewaard.

Taak van penningmeester.

Artikel 14.
De penningmeester beheert de geldmiddelen voor zijn beheer .is hij persoonlijk verantwoordelijk.
Hij draagt zorg voor de inning van contributies en bijdragen en houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven, zodanig, dat alle baten en lasten der vereniging ten alle tijde aanstonds kunnen worden gekend 'betalingen uit de verenigingskas worden door hem niet gedaan dan tegen behoorlijke kwitanties' gelden, welke niet nodig zijn voor het bestrijden van lopende uitgaven, worden door hem belegd overeenkomstig door het bestuur te stellen regelen' op de jaarvergadering brengt hij verslag uit over zijn beheer, tevens dient hij een begroting in, betreffende de inkomsten en uitgaven voor het nieuwe verenigingjaar
De penningmeester wordt voor zijn beheer gedechargeerd bij besluit van de jaarvergadering.
Hij is gehouden aan de kascommissie inzage te geven van alle boeken en bescheiden en ook overigens alle inlichtingen te verstrekken, welke door de kommissie van hem ter zake van zijn beheer mocht verlangen Gelijke verplichtingen bestaan voor hem jegens het bestuur, dat hem ten alle tijden ter verantwoording kan roepen.

Bestuursverkiezing
Artikel 15.
De bestuursverkiezing wordt gehouden op iedere laarvergadering volgens het onderstaande rooster.
1e jaar: 1e secretaris en 2e voorzitter.
2e jaar: 2e secretaris en penningmeester.
3e jaar: de voorzitter.
Ieder bestuurslid moet om de drie jaar aftreden.
Door omwisseling van een bestuursfunctie kan de tijd niet verlengd worden.
Indien een bestuurslid zich niet meer herkiesbaar stelt, moet hij dit een maand voor de jaarvergadering kenbaar maken.

Dagelijks Bestuur.
Artikel 16.
Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vereniging zowel in als bulten rechten en neemt alle beslissingen, welke niet tot een gewone bestuur vergadering worden uitgesteld.
De leden van het dagelijks bestuur moeten meerderjarig zijn.
Stemgerechtigde leden.

Artikel 1 7.
zie artikel 7 der statuten.

Vergadering Jaarvergadering

Artikel 18.
in de maand mei wordt indien mogelijk de jaarvergadering gehouden, Dag, uur en plaats van deze vergadering worden door het bestuur vastgelegd.
De leden worden tot de jaarvergadering schriftelijk door de secretaris opgeroepen. De termijn van oproeping bedraagt tenminste drie dagen. De oproeping vermeldt de plaats en het tijdstip der vergadering,


Blad 19 en 20

benevens de te behandelen onderwerpen. De jaarvergadering heeft het recht van initiatief,amendement en interpellatie. Zij is voor alle leden toegankelijk. Indien er een vacature in het bestuur is/ vermeld
de oproeping de kandidaat. Tegenkandidaten kunnen door tenminste vijf leden worden gesteld, mits dezen
hiervan voor de vergadering schriftelijk kennis gegeven aan de secretaris. Zijn er geen tegenkandidaten
.gesteld/ dan wordt geen verkiezing gehouden en geldt de door het bestuur gestelde kandidaat als gekozen.

Agenda

Artikel I 9.
Op de jaarvergadering zal buiten hetgeen overigens op de agenda is geplaatst:
1.r. De secretaris het jaarverslag uitbrengen;
2e. De penningmeester het financiële verslag uitbrengen, waarna de vergadering, gehoord het advies van de financiële kommissie, gelegenheid moet worden gegeven zich voor dechargering van de penningmeester uit te spreken.
3 De begroting voor het komende verenigingsjaar moet worden goedgekeurd.
4e. De verkiezing van bestuur- en commissieleden e.v. plaats hebben.

buitengewone algemene vergaderingen

Artikel 2O -
Bultengewone algemenen vergaderingen kunnen door het bestuur worden uitgeschreven. Het bestuur is hiertoe
verplicht indien tenminste 1/5 der stemgerechtigde leden hierom met opgave van de te behandelen punten
schriftelijk heeft verzocht. In dat geval moet de vergadering binnen drie weken na ontvangst van het verzoek worden gehouden.
Het bij artikel 18, lid 2, met betrekking tot de oproeping bepaalde vindt. overeenkomstig toepassing.

Nemen van besluiten

Artikel 22.
Een algemene vergadering is niet besluiten bevoegd,indien niet tenminste 1/5 der stemgerechtigde leden
aanwezig is op deze vergadering. Indien op deze vergadering geen besluiten zijn genomen wegens het
ontbreken van het vereiste aantal leden zal binnen veertien dagen een nieuwe vergadering moeten worden
gehouden.
Deze vergadering zal, ongeacht het aanwezige aantal leden, tot besluiten bevoegd zijn, mits de agenda
onveranderd blijft en van het houden der opnieuw vastgestelde vergadering tijdig aan de leden kennis
is gegeven.

Nemen van besluiten in Bestuursvergaderingen
Artikel 23.
Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd, indien niet tenminste de meerderheid der bestuursleden aanwezig i s.

Stemmingen.

Artikel 24 -
Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk. Over zaken wordt met gewone
meerderheid van stemmen beslist, tenzij in de statuten of in dit reglement een gekwalificeerde meerderheid vereist.. Bij verkiezingen over personen evenzo.
De voorzitter benoemt een kommissie van drie leden als stem opnemer, die er zich van hebben te overtuigen, dat het getal stembiljetten gelijk is aan de aanwezige leden, de biljetten openen en de uitslag bekend maken.
Niet of niet behoorlijk ingevulde stembriefjes worden van onwaarde verklaard en ter bepaling van de meerderheid afgetrokken van het getal der ingeleverde biljetten, Wanneer bij de eerste stemming niemand de
volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt een

Blad 21 en 22

tweede stemming gehouden, tussen de twee of meer personen, die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij een tweede stemming of herstemming is het grootst aantal stemmen beslissend. Indien bij de herstemming de stemmen staken,beslist het- lot.

Commissies

Artikel 25.
Er zijn de volgende kommissies:
A . Kascommissie .
Andere commissies kunnen door een algemene vergadering worden ingesteld. De commissies staan ieder op het haar toegewezen gebied het bestuur bij in de vervulling van zijn taak,
De kommissies worden op de gewone algemene vergadering voor een jaar gekozen. Aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Kascommissie.

Artikel 26.
De kascommissie bestaat uit twee leden Zij houdt het toezicht op het beheer van de penningmeester, zij is gehouden tenminste eenmaal per jaar boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien.
Van de uitslag van haar onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur. Indien de kascommissie termen vindt om de penningmeester decharge te verlenen,adviseert zij het bestuur een desbetreffend voorstel aan de jaarlijkse algemene vergadering te doen. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen te Coen betreffende het financieel beleid.

Contributie

Artikel 27 -
De contributie kan op voorstel van het bestuur en met instemming van de algemene Ledenvergadering jaarlijks worden vastgesteld.
Ereleden en leden van verdienste die tevens werkend Lid zijn, kunnen van het betalen van contributie worden vrijgesteld.
Het intredegeld wordt geregeld door het bestuur aan de hand van de behoefte en bezittingen der vereniging.
Reis- en verblijfkosten worden door het bestuur geregeld, gezien naar de financiële draagkracht van de vereniging.

Straffen

Artikel 28.
Het bestuur is bevoegd om een 1id voor ten hoogste een jaar in de uitoefening van zijn rechten te schorsen.
Als redenen voor schorsing komen slechts in aanmerking, wangedrag en niet nakomen van geldelijke verplichtingen in de zin van artikel 7.
De termijn van schorsing wordt in het schorsingsbesluit vermeld.
Het bestuur is bevoegd boeten te stellen bij bepaalde overtredingen en verzuimen. Iiet bestuur regelt tevens de inning der boeten.
Tegen deze besluiten van boeteregeling kan op de jaarvergadering bezwaar gemaakt worden. Boete opgelegd aan de vereniging door de bond wegens wangedrag van een lid voor, tijdens of na een concours of wedstrijd, wordt verhaald op het betrokken lid.

Blad 23

Slotbepalingen.

Artikel 29.
In alle gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet beslist het bestuur.
Ieder 1id wordt geacht de bepalingen der Statuten en van het Huishoudelijk Reglement alsmede alle verder wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen te kennen.
Ieder stemgerechtigd lid is verplicht zich bij toetreding een exemplaar van de statuten van het Huishoudelijk Reglement aan te schaffen, e.v. tegen betaling van een door het bestuur vast te stellen prijs.
De Algemene Vergadering kan dispensatie verlenen van dit Reglement, mits niet in strijd komende met de Statuten en de bepalingen van dit Reglement in die geva11en. waarin een bepaalde meerderheid wordt vereist. Dit Reglement en zijn wijzigingen, welke door de Algemene Vergadering met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen zijn aangenomen treden in werking met ingang van de dag volgende op die der aanneming door de Algemene Vergadering, zijnde alsdan voor die dag van kracht geweest zijnde reglementen of gewijzigde
Reglement bepaling en vervallen.

HET BESTUUR.
voorzitter.

penningmeester.

secretaris.

commissaris

================================================================================================


Gewijzigde statuten 16 Juni 2009

Doorlopende tekst van de statuten van HENGEISPORTVERENIGING "DE DRIE BAARZEN", zoals deze luiden na de wijziging de akt op 16 juni 2009 verleden voor Mr J.B.M. van Loon, notaris
Vessem/ gemeente Eersel.

NAAM EN ZETEL:
ARTIKEL 1:
'De vereniging draagt de naam: Hengelsportvereniging "De Drie Baarzen" en is gevestigd in de dorpen oost west en Middelbeers, deel uitmakend van de gemeente öirschot
,De vereniging is opgericht op vier maart negentienhonderd negenenzestig

Duur
Artikel 2
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd
Verenigingsjaar
Artikel 3
Het verenigingsjaar loopt van een Januari tot en met een en dertig december van elk jaar.
Doel
Artikel 4
De vereniging .stelt zich ten doel ,het beoefenen en stimuleren van de hengelsport in het a1gemeen ,
In de meest ruime zin genomen en van de hengelsport in de dorpen Oost west en Middelbeers in het bijzonder

Middelen
ARIIKEI, 5
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. toetreding tot een bond
b. het houden van onderlinge concoursen en het deelnemen aan andere concoursen
c. het houden van openbare vergaderingen, lezingen en voordrachten
d. het bestuderen van. vraagstukken, waarbij de hengelsport belang heeft
e. het kopen of pachten van een eigen viswater
f. te trachten waterverontreiniging zoveel mogelijk tegen te gaan
g. het uitzetten van vissoorten, die voor de hengelsport van belang zijn
h. alle andere wettige middelen, bevorderlijk aan het in artikel 4. gestelde doe1.

leden
ARTTKEL 6
De vereniging bestaat uit
a. Werkende leden b Rustende leden c Leden van verdienste d Junioren

Artikel 7
Werkende leden zijn zij, die jaarlijks een door de algemene Ledenvergadering te bepalen contributie
Betalen en actief aan de hengelsport deelnemen
Rustende leden zijn zij,die de hengelsport niet meer beoefenen, doch dezelfde contributie betalen
als de werkend leden
Ereleden en leden van verdienste zijn zij , die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk k hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur of tenminste een/tiende gedeelte
van het aantal stemgerechtigde leden in de Algemene Ledenvergadering, als zodanig zijn benoemd
Junioren zijn zij , die op een januari van een desbetreffend vereniging twaalf jaar oud of jonger zijn,zij zijn geen leden in de zin van de wet,maar zij hebben behoudens dat zij geen stemrecht hebben en niet tot bestuurslid kunnen worden benoemd,oerigens dezelfde rechten als werkende leden.

Lidmaatschap.
Artikel B.
Men kan lid van de vereniging worden door schriftelijke aanmelding bij de secretaris. Het bestuur beslist over de Toelating. Bij niet-toelating staat de betrokkene beroep open op de eerstvolgende Algemenen Ledenvergadering. Het lidmaatschap is hoogst persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar, noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.

Donateurs.

Artikel 9.
De vereniging kent ook donateurs. Donateurs zijn zij. die de vereniging financieel steunen door het voldoen van een jaarlijkse bijdrage.

Einde van het lidmaat schap

Artikel 10,

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door overlijden van het lid; is een rechtspersoon 1id van de vereniging dan eindigt haar lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan;
b. door opzegging van hel lid;
c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden
aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de verenging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een Lid in strijd handelt
met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2 Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 3 Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het Lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het 1idmaatschap te laten voortduren.4 Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het
vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd. 5 Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard. te zijnen opzichte uit te sluiten. 6 Ontzetting uit het lidmaatschap geschied door het bestuur .
7 Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het Lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het bestuit beroep open op de algemene ledenvergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroeps termijn en hangende het beroep is het lid geschorst.8 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Bestuur.

Artikel 11
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal in de gemeente Oost-,West- en Middelbeers woonachtige
leden van tenminste drie en ten hoogste zevenpersonen. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris, een penningmeester en een vicevoorzitter. De voorzitter wordt door de Leden uit het bestuur gekozen.
Telken jaren treedt het bestuur voor een gedeelte af volgens een door het bestuur op te stellenrooster van af treden. Dit aftreden geschiedt in de eerste vergadering van het nieuw ingetreden verenigingsjaar, waarin tevens in de ontstane vacatures wordt voorzien.
2. De bestuurders worden gekozen door de Algemene vergadering en uit de werkende leden.
3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten behoudens het
bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zo'n voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf leden
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een voordracht door vijf of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
4 Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde
van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee,/derde van de leden is vertegenwoordigd .
5 Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de Algemene Vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de Algemene Vergadering vrij in de keus
6. Indien er meer dan één bindende voorwaarde is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
7. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris te samen .
8. Alle voor de vereniging bindende stukken en bescheiden worden door de voorzitter en de secretaris getekend of door hen, die hen rechtens vervangen .
9. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene vergadering bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van register goederen .op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

Schorsing,/Einde bestuurslidmaatschap.

Artikel 12.
1. E1k bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te a1len tijde door de Algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen die maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag,eindigt door het verloop van die termijn.
2.E1k bestuurslid treedt af uiterlijk drie jaar na zijn benoeming, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding, krachtens welk rooster tenminste een bestuurslid jaarlijks dient af te treden. De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemtop het rooster de plaats van zijn voorganger in'
3.Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: a. ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is; door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; b. door bedanken; dit bedanken dient schriftelijk
per aangetekend schrijven met een opzegging termijn van tenminste drie maanden te geschieden .


Besluitvorming van het bestuur.

Artikel 13.
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend .In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.

Geldmiddelen

Artikel 14.
De geldmiddelen der vereniging bestaan uit contributies der leden, donaties. vergoedingen voor bewezen
diensten, erfstellingen, 1egaten, schenkingen verdere toevallige baten. De contributie wordt telken jaren
bij besluit van de Algemene. vergadering vastgesteld.

Jaarverslag - Rekening en verantwoording.

Artikel 15.

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit ten alle tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Het bestuur brengt op een Algemene Vergadering binnen zes maanden na afloop van het vereniging jaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene vergadering zijn jaarverslag uit,en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd besturen verloop van de termijn kan. ieder lid deze rekening en verantwoording in recht van het bestuur vorderen.
3. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in leden 2 en 3, tien jaar lang te bewaren-

Algemene vergaderingen

Artikel 16.
1. Aan de Algemene Vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden afloop van het verenigingsjaar, wordt een Algemene Vergadering de jaarvergadering gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording, bedoeld in artikel 15, met het verslag van de kas commissie. welke kascommissie Jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering uit de werkende leden wordt gekozen;
b. voorziening in eventuele vacatures;
c. voorstellen van het bestuur of de 1eden, aangekondigd bij oproeping voor de vergadering
3 Andere Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is
tot het uitbrengen van een,/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een
Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen
veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan
door oproeping overeenkomstig artikel 21, of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de
vereniging bevestigd is veel gelezen dagblad.Toegang en stemrecht.

Artikel 17.
1. Toegang tot de Algemene Vergadering hebben alle leden en junioren, geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.
3. ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
4. Een 1id kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.

Voorzitterschapnotulen

Artikel 18.
1. De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger.
Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger dan treed een der anderen bestuursleden door het bestuur aan te wijzen, a1s voorzitter op. Word ook op deze wijze niet in het voorzittershap voorzien, dan voorziet de
Vergadering daarin zelve.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe
aangewezen persoon notulen gemaakt,die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend ,zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

Besluitvorming van de algemene vergadering

Artikel 19.
1. Het ter Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt. voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd. over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel .
2. wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste 1id bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist., dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stem gerechtigde aanwezige dit verlang,t. Door de nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een
tweede stemming of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft als dan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen. dan vinden herstemmingen plaats,totdat hetzij tussen twee personen de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet. is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd
tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan Eén persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming staken,beslist het lot wie van beiden is gekozen
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst
acht of een der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende,gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
B. Een eenstemmig besluit van alle 1eden, ook a1 zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Vergadering.
9- Zolang in een Algemene Vergadering a1le leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen omtrent alle aan de orde komende onderwerpen dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Bijeenroeping Algemene Vergadering.

Artikel 20.
l. De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in
artikel 20.

Statuten wijziging

Artikel 2 1.
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit. van de Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten worden voorgesteld.
2. zij die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voorde leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld,aan a1le leden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee,/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd. dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden,waarin over het voorstel , zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden,kan worden besloten, mits met een meerderheld van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notarieel akte is opgemaakt.
Tot het doen verleiden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.


Ontbinding._
Artikel 22.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Vergadering. Het bepaalde
in de leden l, 2 en 3 van het voorgaande lid is van overeenkomstige toepassing.
2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding
lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een
andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

HUISHOUDELIJKREGLEMEND

Artikel 23.
Ter nadere regeling van hetgeen in deze statuten is bepaald, naast hetgeen verder nog nodig zal blijken te zijn, word door de Algemene Vergadering een huishoudelijk reglement vastgesteld,in welke vergadering een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen,aanwezig dient te zijn.