Algemene voorschriften

Algemene Voorschriften

Deze vergunning is alleen geldig, indien voorzien van de handtekening en verenigingsstempel en indien ze onuitwisbaar is ingevuld en voorzien van de handtekening en geboortedatum van de houder[ster]. De vergunning is strikt persoonlijk en blijft eigendom van de vereniging. 

Vergunninghouder[ster] is verplicht, desgewenst na legitimatie van diegene die controle uitoefent, op eerste aanvraag zijn bescheiden te tonen en zijn vangst te laten zien en zo nodig de bagage te laten controleren. Het in bezit hebben van vis is verboden.

Onbekendheid met de voorschriften in deze vergunning, alsmede ten aanzien van het bepaalde in de Visserijwet, is geen verontschuldiging bij gepleegde overtredingen. Bij overtreding van het reglement of voorschrift wordt men geacht zonder vergunning te vissen en kan dit leiden tot proces-verbaal, alsmede intrekking van deze vergunning.
Zwemmen, het gebruik van boten en muziekapparaten en het opslaan van tenten is op en aan het viswater verboden.


Speciale Voorschriften 

1)   Parkeren is voor alle voertuigen uitsluitend toegestaan op het parkeerterrein. 

2)   Na het vissen mag geen voer, verpakkingsmateriaal en dergelijke worden achtergelaten.

3)   Het is verboden graszoden uit te trekken, af te steken of andere eigendommen van derden 
      te beschadigen of te verontreinigen.

4)   Voerboten niet toegestaan.

5)   Het vissen op snoek is toegestaan van 1 oktober tot en met 29 februari.
      De gevangen snoek moet onmiddellijk worden teruggezet. 
      Beschadigingen van de vis moet worden voorkomen.

6)   Deze vergunning is alleen geldig in combinatie met de VISpas.

7)   De vergunning houder[ster] mag alleen aassoorten gebruiken die door de Minister van Landbouw, 
      Natuur en Visserij zijn aangewezen.

8)   Het gebruik van een leefnet [bewaarzak] is niet toegestaan voor vissers die niet aan een wedstrijd deelnemen.
       
9)   Nachtvissen is verboden, mits met een speciale vergunning.

10) Onthaakmat met karpervissen verplicht.

11) Het is verboden om vis mee te nemen.

12) Het voeren van mais die niet is gekookt, dus rauwe mais van het veld is verboden.

13) Iedere visser wordt geacht elkaar de ruimte te geven tijdens het vissen.

14) Het vissen op 't Bers Kuiltje is altijd op eigen risico.

Door te handelen in strijd met een der bovengenoemde voorschriften wordt de vergunning geacht niet te zijn verleend en maakt de overtreder zich schuldig aan een strafbaar feit.

Het bestuur "De Drie Baarzen"